Δυναμική των Κατασκευών (συνδιδασκαλία)


Ταλαντώσεις, μονοβάθμια συστήματα, εξίσωση κίνησης, συνεχή και διακριτά συστήματα, Αποσβέσεις, γραμμικά ελατήρια, ισοδύναμα συστήματα, ελεύθερες, αρμονικές και εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Σειρές Fourier, απόκριση με πλήγματα, συντονισμός, το ολοκλήρωμα Duhamel, απόκριση λόγω διέγερσης βάσης, το σεισμικό πρόβλημα, σεισμικές παράμετροι, σεισμικά Φάσματα απόκρισης. Αντισεισμικοί Κανονισμοί, Αριθμητικές μέθοδοι υπολογισμού δυναμικής απόκρισης μονοβάθμιων και πολυβάθμιων συστημάτων (κεντρικών διαφορών, χρονικού βήματος, β-Newmark, Houbolt, θ-Wilson), Πολυβάθμιοι ταλαντωτές, δυναμικά χαρακτηριστικά, ιδιομορφικές αναλύσεις, απόσβεση κατά Rayleigh, ελεύθερη και εξαναγκασμένη ταλάντωση πολυβάθμιων συστημάτων, Φασματική ανάλυση, επαλληλία ιδιομορφών, το πηλίκο Rayleigh, Αντισεισμικός υπολογισμός κατασκευών: Η δυναμική φασματική μέθοδος και η ισοδύναμη στατική μέθοδος. Το μονώροφο πρόβλημα ως χωρικό μοντέλο, Μετάβαση από την ελαστική στην ελαστοπλαστική ανάλυση, Εισαγωγή στη μη γραμμική δυναμική ανάλυση, Μέθοδος Φασματικής Ικανότητας, δρώσα απόσβεση, βασικά στοιχεία ανελαστικής ανάλυσης των κατασκευών, πλαστιμότητα, απαιτούμενα φάσματα ανελαστικής απόκρισης ADRS, σημείο Επιτελεστικότητας, εισαγωγή στην υπερωθητική ανάλυση (push over analysis).

 

Περίγραμμα μαθήματος…