Εδαφοδυναμική


Εισαγωγή, Περιεχόμενο-Σκοπός. Παραδείγματα ζημιών-αστοχιών από σεισμό σε τεχνικά έργα. Εισαγωγή στη Σεισμολογία. Σεισμικά ρήγματα: γεωμετρικά στοιχεία και τυπικές μορφές. Οργανα καταγραφής σεισμικής κίνησης: σεισμογράφοι, επιταχυνσιογράφοι, δίκτυα. Μακροσεισμικές παράμετροι σεισμών. Σεισμική ένταση. Σεισμικότητα της Ελλάδας. Ισχυρή Εδαφική Κίνηση (ΙΕΚ): πλάτος εδαφικής κίνησης (κορυφαία εδαφική επιτάχυνση – ταχύτητα – μετατόπιση), συχνοτικό περιεχόμενο εδαφικής κίνησης (φάσματα Fourier, φάσματα απόκρισης), διάρκεια, ένταση Arias, κλπ. Ελαστικά φάσματα σχεδιασμού. Σεισμική Επικινδυνότητα. Σχέσεις απόσβεσης της ΙΕΚ. Συμπεριφορά εδαφών σε ανακυκλική φόρτιση: σχέσεις τάσεων-παραμορφώσεων. Ιδιότητες εδαφών σε ανακυκλικές και δυναμικές φορτίσεις στο πεδίο και στο εργαστήριο (κυκλική τριαξονική, κυκλική απλή διάτμηση, στήλη συντονισμού). Δυναμικές ιδιότητες εδαφών σε μικρά και μεσαία-μεγάλα πλάτη παραμορφώσεων. Διατμητική αντοχή εδαφών σε δυναμική φόρτιση. Ρευστοποίηση εδαφών και Δυναμική Συνίζηση. Οι παραδόσεις συμπληρώνονται με ασκήσεις κατ’ οίκον και στην αίθουσα διδασκαλίας – χρήση φύλλων excel για την επίλυση ασκήσεων και εκμάθηση του λογισμικού Seismosignal για διαχείριση και επεξεργασία επιταχυνσιογραφημάτων.

 

Περίγραμμα μαθήματος…