Εδαφομηχανική


Εισαγωγή: Γεωτεχνική Μηχανική, Γεωτεχνικές κατασκευές. Προέλευση και φύση εδαφών. Φυσικά χαρακτηριστικά εδαφών: σχέσεις μεταξύ των φάσεων, κοκκομετρική διαβάθμιση, πλαστικότητα και ταξινόμηση εδαφών. Συμπύκνωση εδαφών: επίδραση υγρασίας και ενέργειας συμπύκνωσης, καμπύλη συμπύκνωσης, προσδιορισμός βέλτιστης υγρασίας και μέγιστης ξηρής πυκνότητας. Τάσεις στο εσωτερικό του εδάφους: ολικές και ενεργές τάσεις, υπολογισμός γεωστατικών τάσεων, κύκλος του Mohr. Διαπερατότητα και υδατική ροή διαμέσου του εδάφους: Νόμος του Darcy, συντελεστής διαπερατότητας, ροή σε στρωματωμένα εδάφη, πιεζομετρική συνάρτηση, σχεδίαση δικτύων ροής και υπολογισμός διηθούμενης παροχής και πιέσεων νερού. Παραμόρφωση εδαφικών υλικών. Στερεοποίηση εδαφών: θεωρία μονοδιάστατης στερεοποίησης του Terzaghi, υπολογισμός τελικής καθίζησης και χρονικής εξέλιξης καθιζήσεων. Διατμητική αντοχή εδαφών: κριτήριο αστοχίας Mohr – Coulomb, συνεκτικά και μη-συνεκτικά εδάφη, αστράγγιστη διατμητική αντοχή. Ευστάθεια πρανών: πρανή μεγάλου ύψους με ομοιόμορφη κλίση, πρανή περιορισμένου ύψους, μέθοδοι των λωρίδων (Fellenius και Bishop). Στα πλαίσια του μαθήματος διδάσκονται και οι κλασσικές εργαστηριακές δοκιμές Εδαφομηχανικής.

 

Περίγραμμα μαθήματος…