Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας – Ανθεκτικότητας Σκυροδέματος


Στόχο του μαθήματος αποτελεί η εξοικείωση των φοιτητών με την έννοια της ανθεκτικότητας των κατασκευών και τη διαβρωτική δράση διαφόρων εξωτερικών παραγόντων. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανάλυση των διαβρωτικών μηχανισμών, την παρουσίαση και ανάλυση των κανονιστικών πλαισίων και των μεθόδων ελέγχου της παθογένειας των κατασκευών ωπλισμένου σκυροδέματος καθώς και με την εκτενή παρουσίαση εναλλακτικών μεθόδων προστασίας και επισκευών δομικών στοιχείων και κατασκευών ανάλογα με τη διαβρωτική αιτία και την έκταση της καταστροφής του σκυροδέματος.Τεχνική θεώρηση της ανθεκτικότητας των Κατασκευών: Ολική ζωή έργου, σχεδιασμός ζωής έργου με βάση την ανθεκτικότητά του, πρακτικές εφαρμογές και παραδείγματα. Διαπερατότητα σκυροδέματος και φαινόμενα μεταφοράς: Ενυδάτωση τσιμέντων και δομή πορώδους, φαινόμενα διείσδυσης και διάχυσης υγρών και αερίων στο σκυρόδεμα, μέτρηση ιδιοτήτων διαπερατότητας σκυροδέματος, παράγοντες που επηρεάζουν τη διαπερατότητα του σκυροδέματος στο έργο. Ενανθράκωση σκυροδέματος: Χημεία της ενανθράκωσης, επίδραση της ενανθράκωσης στην ανθεκτικότητα των κατασκευών ωπλισμένου σκυροδέματος, ανίχνευση του μετώπου ενανθράκωσης σύμφωνα με διάφορους Κανονισμούς, βασικοί μηχανισμοί που επηρεάζουν την ενανθράκωση του σκυροδέματος, μέθοδοι προστασίας του σκυροδέματος έναντι της ενανθράκωσης, μαθηματικό προσομοίωμα της ταχύτητας της ενανθράκωσης και εφαρμογή του στην πράξη για τον υπολογισμό της ωφέλιμης ζωής των κατασκευών, κατηγορίες έκθεσης σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΝ-206.

 

Περίγραμμα μαθήματος…