Ειδικά Κεφάλαια Στατικής και Δυναμικής των Κατασκευών


Γεωμετρική μη γραμμικότητα, Θεωρία 2ης τάξης: Μαθηματική διατύπωση με όρους της Μεθόδου των Μετακινήσεων, ροπές πλήρους πακτώσεως και πορεία υπολογισμού, εφαρμογές σε γραμμικούς φορείς, υπολογισμός κρίσιμου φορτίου. Πλαστική Ανάλυση: Ελαστοπλαστική μη γραμμική συμπεριφορά των υλικών, Οριακό φορτίο, μέθοδοι οριακής ανάλυσης, θεώρημα μοναδικότητας, υπολογισμός πλαστικής ροπής διατομών με έναν άξονα συμμετρίας, θεωρία πλαστικότητας και πλαστικών αρθρώσεων, κρίσιμες διατομές, πλήρης, υπερπλήρης και μερικός μηχανισμός αστοχίας, ανεξάρτητοι μηχανισμοί αστοχίας, συνδυασμένοι μηχανισμοί αστοχίας, στατική και κινηματική μέθοδος για τον υπολογισμό του οριακού φορτίου, μέθοδοι επαλληλίας ανεξάρτητων μηχανισμών κατάρρευσης, έλεγχος ορθότητας του κρίσιμου φορτίου κατάρρευσης, εφαρμογές σε δοκούς και πλαίσια. Γραμμικοί Φορείς στο χώρο.

 

Περίγραμμα μαθήματος…