Ειδικές Κατασκευές Ωπλισμένου και Προεντεταμένου Σκυροδέματος (δε θα διδαχθεί στο ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019)


Δράσεις σε ειδικές κατασκευές με βάση EC0/EC1. Προβλήματα και μεθοδολογία ανάλυσης και σχεδιασμού ειδικών κατασκευών, όπως κελύφη, δεξαμενές και σιλό. Προκατασκευή. Παραδείγματα και διατάξεις όπλισης. Κατασκευαστικά θέματα.