Εισαγωγή στις Μεταλλικές Κατασκευές


Κύριο αντικείμενο του μαθήματος είναι ο σχεδιασμός δομικών στοιχείων από χάλυβα καθώς και η ανάπτυξη βασικών θεμάτων μόρφωσης και ανάλυσης των κατασκευών από δομικό χάλυβα. Καταρχήν εισάγονται οι έννοιες των οριακών καταστάσεων αστοχίας και λειτουργικότητας των κατασκευών με χρήση του Ευρωκώδικα 3 και αναλύεται ο τρόπος υπολογισμού των δράσεων, οι συνδυασμοί δράσεων και η κατάταξη των διατομών. Στη συνέχεια αναλύονται οι έλεγχοι που διενεργούνται στις διατομές και στα μέλη που βρίσκονται υπό εφελκυσμό, θλίψη, διάτμηση, κάμψη, στρέψη και τους συνδυασμούς τους. Γίνεται συσχέτιση θεωρητικού υποβάθρου (αντοχή και μηχανική των υλικών) με τις διατάξεις του Ευρωκώδικα 3). Επιπρόσθετα, γίνεται ανάλυση των πλευρικά μη εξασφαλισμένων δοκών και υποστυλωμάτων υπό κάμψη και αξονική δύναμη. Αναφέρονται οι μέθοδοι ανάλυσης (ελαστική, πλαστική, θεωρία α’ και β’ τάξης, πλαστική άρθρωση, ατέλειες-ευστάθεια πλαισίων). Τέλος περιγράφονται οι μέθοδοι ελέγχου για φαινόμενα καθολικής αστάθειας, και για φαινόμενα τοπικής αστάθειας.

 

Περίγραμμα μαθήματος…