Επιφανειακές Θεμελιώσεις και Ωθήσεις Γαιών


Κατανομή τάσεων από τη δράση εξωτερικών φορτίων. Φέρουσα ικανότητα (Φ.Ι.) επιφανειακών θεμελιώσεων. Κεντρική και έκκεντρη φόρτιση: υπολογισμός κατά DIN 4017 – EC7. Επιρροή της Φ.Ι. λόγω γειτνίασης με πρανές. Υπολογισμός Φ.Ι. σε διστρωματικό έδαφος. Ανάλυση Φ.Ι. επιφανειακών θεμελιώσεων κατά EC7: έλεγχος επάρκειας έναντι υπέρβασης Φ.Ι. και ολίσθησης. Σχεδιασμός επιφανειακών θεμελιώσεων βάσει EC7, EC8. Καθιζήσεις επιφανειακών θεμελιώσεων: είδη, αίτια και αποδεκτά όρια. Υπολογισμός καθιζήσεων με σχέσεις ελαστικής μορφής. Εφαρμογή μεθόδων σε πολυστρωματικά εδάφη. Υπολογισμός καθιζήσεων σε αργιλικά εδάφη: καθιζήσεις υπό συνθήκες 1Δ / 3Δ, χρονική εξέλιξη καθιζήσεων στερεοποίησης, ερπυστικές καθιζήσεις. Υπολογισμός καθιζήσεων σε αμμώδη εδάφη. Ωθήσεις γαιών: πεδία εφαρμογής. Ωθήσεις γαιών σε ηρεμία. Ενεργητικές και παθητικές ωθήσεις γαιών. Ωθήσεις γαιών κατά EC7. Οι παραδόσεις συμπληρώνονται με σημαντικό αριθμό ασκήσεων κατ’ οίκον και στην αίθουσα διδασκαλίας.

 

Περίγραμμα μαθήματος…