Επιχώματα και Χωμάτινα Φράγματα


Εισαγωγή: κριτήρια μεγέθους, ταξινόμηση και τύποι φραγμάτων, παράγοντες επιλογής τύπου φράγματος, φράγματα στον Ελληνικό χώρο. Γεωτεχνικές έρευνες και προδιαγραφές υλικών κατασκευής. Κατασκευή επιχωμάτων και χωμάτινων φραγμάτων: εξοπλισμός, μέθοδοι, απαιτήσεις και έλεγχος συμπύκνωσης εδαφικών υλικών στο πεδίο, παραδείγματα κατασκευής φραγμάτων στον Ελληνικό χώρο. Μέθοδοι βελτίωσης του σχηματισμού θεμελίωσης και σχεδιασμός θεμελίωσης χωμάτινων φραγμάτων: ενέσεις εμποτισμού, jet grouting, τάφροι ανακοπής ροής νερού, διαφράγματα με μπεντονίτη, φρέατα ανακούφισης, ανάντη αδιαπέρατη στρώση εδάφους, τυπικές περιπτώσεις θεμελίωσης χωμάτινων φραγμάτων. Σχεδιασμός επιχωμάτων και χωμάτινων φραγμάτων: επιλογή τύπου και κριτήρια σχεδιασμού χωμάτινου φράγματος, προτεινόμενες κλίσεις πρανών επιχωμάτων οδοποιίας και χωμάτινων φραγμάτων, ειδικές περιπτώσεις σχεδιασμού. Σχεδιασμός φίλτρων και στραγγιστηρίων. Προσδιορισμός γραμμής διήθησης και υπολογισμός διηθούμενης ποσότητας νερού διαμέσου χωμάτινων φραγμάτων. Έλεγχος ευστάθειας πρανών με χρήση μεθόδων διαχωρισμού σε λωρίδες και προσδιορισμός συντελεστή ασφάλειας. Ενόργανη παρακολούθηση επιχωμάτων και φραγμάτων. Παράδειγμα ενόργανης παρακολούθησης δοκιμαστικού επιχώματος. Επιχώματα μικρού βάρους από γεωαφρό.

 

Περίγραμμα μαθήματος…