Εργαστηριακά Θέματα Οδοποιίας – Οδοστρωμάτων


Κοκκομετρική ανάλυση. Όρια Atterberg. Γραμμική συρρίκνωση. Δοκιμές συμπύκνωσης εδαφών: πρότυπη Proctor, τροποποιημένη AASHTO. Έλεγχος συμπύκνωσης: μέθοδος κώνου και άμμου. Εργαστηριακή και επί τόπου του έργου μέτρηση του Καλιφορνιακού δείκτη φέρουσας ικανότητας (CBR). Δοκιμή φορτιζόμενης φέρουσας πλάκας. Αδρανή υλικά. Καθορισμός αντίστασης σε τριβή και κρούση κατά Los Angeles. Αντίσταση αδρανών σε στίλβωση. Αντίσταση σε ολίσθηση (Βρετανικό εκκρεμές). Έλεγχοι σκληρότητας και ανθεκτικότητας αδρανών. Δοκιμή αντίστασης σε θλίψη. Δοκιμή αντίστασης σε κρούση. Έλεγχοι καθαρότητας αδρανών και καθορισμός ειδικού βάρους αδρανών. Δοκιμή ισοδυνάμου της άμμου. Δοκιμή του μπλε του μεθυλενίου. Τριαξονική δοκιμή. Άσφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά υλικά. Δοκιμή διεισδυτικότητας. Δοκιμή μάλθωσης. Δοκιμή προσδιορισμού ιξώδους. Σύνθεση θερμών ασφαλτομιγμάτων. Μέθοδος Marshall. Ψυχρά ασφαλτομίγματα. Τροποποιημένη μέθοδος Marshall για το σχεδιασμό κλειστού τύπου ψυχρών ασφαλτομιγμάτων.