Εργαστηριακά Θέματα Ωπλισμένου Σκυροδέματος


Περιγράφεται η σύγχρονη πειραματική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την έρευνα του ωπλισμένου σκυροδέματος. Περιγράφονται στον χώρο του Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος οι εργαστηριακές διατάξεις πειραματικής έρευνας στοιχείων από ωπλισμένο σκυρόδεμα. Περιλαμβάνεται η εκτέλεση ή περιγραφή πειραματικών δοκιμών με στόχο την παρατήρηση (α) της καμπτικής συμπεριφοράς και αστοχίας δοκών από ωπλισμένο σκυρόδεμα, (β) της διατμητικής συμπεριφοράς και αστοχίας δοκών ωπλισμένο σκυρόδεμα και (γ) της στρεπτικής συμπεριφοράς στοιχείων από ωπλισμένο σκυρόδεμα. Προβλέπεται η εκπόνηση εργασίας από τους φοιτητές στην οποία γίνεται περιγραφή των πειραμάτων, θεωρητική τεκμηρίωση των πειραματικών δοκιμών και συγκρίσεις πειραματικών και αναλυτικών αποτελεσμάτων.

 

Περίγραμμα μαθήματος…