Εφαρμογές Ασαφούς Λογικής σε θέματα Πολιτικού Μηχανικού


Η ασαφής Λογική, ως ο καλύτερος τρόπος μοντελοποίησης θεμάτων Μηχανικού, Η  άρση της αρχής της αντίφασης ως επιβεβλημένη αρχή ειδικά στη μοντελοποίηση θεμάτων Μηχανικού,  Όλα τα κλασσικά μαθηματικά και η θεωρία πιθανοτήτων βασίζονται στην αρχή της αντίφασης, Ο ορισμός του ασαφούς συνόλου ως άμεση επέκταση του ορισμού του κλασσικού συνόλου, Κλασσικά σύνολα και προτασιακοί τύποι, Βασικοί ορισμοί κλασσικών συνόλων, Βασικοί ορισμοί ασαφών συνόλων, Πράξεις στα ασαφή σύνολα, Βασικές αρχές της ασαφούς λογικής, Ασαφείς αριθμοί, ασαφείς τριγωνικοί αριθμοί, Συναρτήσεις ασαφών αριθμών, Η έννοια της γλωσσικής μεταβλητής και η ανάγκη μοντελοποίησης αυτής με τη βοήθεια της ασάφειας, Ασαφές «και», Ασαφές «ή» , ασαφής άρνηση , ασαφής συνεπαγωγή, είδη ασαφών συνεπαγωγών, ασαφής συμπερασματολογία  και εφαρμογές στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Ασαφείς σχέσεις ισοδυναμίας και εφαρμογές στην ταξινόμηση.

 

Περίγραμμα μαθήματος…