Εφαρμογές Λιμενικών Έργων


Ειδικά θέματα κυματοθραυστών με κατακόρυφο μέτωπο. Ειδικά θέματα κυματοθραυστών με πρανή. Τεχνικο-οικονομικά στοιχεία λιμένα. Προσκρουστήρες: κατηγορίες, είδη και υπολογισμός. Θέματα ακτομηχανικής λιμένων. Μακρείς κυματισμοί και συντονισμός λιμένων. Σχεδιασμός λιμένων με κυματισμούς φάσματος. Σχεδιασμός τερματικού σταθμού γενικού φορτίου. Σχεδιασμός τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων. Σχεδιασμός αλιευτικού λιμένα. Σχεδιασμός λιμένα σκαφών αναψυχής (μαρίνα).

 

Περίγραμμα μαθήματος…