Θαλάσσια Υδραυλική και Ακτομηχανική


Κυματομηχανική. Μετασχηματισμοί των κυμάτων: κυματική ρηχότητα, διάθλαση, ανάκλαση και θραύση των κυματισμών. Κυματική περίθλαση. Γένεση των κυματισμών από τον άνεμο. Μέθοδοι πρόγνωσης των κυμάτων. Βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανάλυση κυματισμών. Ανάλυση κυματισμών στο πεδίο συχνοτήτων και κυματικά φάσματα. Φορτία επί των κατασκευών. Εισαγωγή στο αντικείμενο της Ακτομηχανικής. Παράλληλο ρεύμα και στερεοπαροχή. Εξίσωση μεταβολής μιας ακτογραμμής. Εμπειρικές και αναλυτικές λύσεις. Έργα προστασίας των ακτών: κάθετοι βραχίονες, παράλληλοι κυματοθραύστες και τεχνητή τροφοδοσία της ακτής.

 

Περίγραμμα μαθήματος…