Κατασκευές Φέρουσας Τοιχοποιίας


Εισαγωγικά περί Κατασκευών Φέρουσας Τοιχοποιίας (ΚΦΤ). Υλικά, χαρακτηριστικές ιδιότητες και είδη τοιχοποιίας. Αρχές σχεδιασμού με βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις. Σχεδιασμός φερόντων δομικών στοιχείων και συστημάτων τοιχοποιίας (άοπλη, διαζωματική και ωπλισμένη). Ανάλυση και σχεδιασμός ΚΦΤ με βάση τις διατάξεις του Ευρωκώδικα 6. Σχεδιασμός για σεισμικές δράσεις. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας ΚΦΤ. Βασικές αρχές και μέθοδοι επεμβάσεων για αποκατάσταση ή/και ενίσχυση ΚΦΤ με συνήθη αλλά και προηγμένα σύνθετα υλικά και τεχνικές.

Στόχος είναι η διαμόρφωση δομικού συστήματος από φέρουσα τοιχοποιία και στη συνέχεια η ανάλυση και η διαστασιολόγησή του.

Διαμορφώνεται πρόταση για το δομικό σύστημα από φέρουσα τοιχοποιία τυπικής διώροφης κατοικίας, διορθώνεται και εγκρίνεται προκειμένου να ακολουθήσει ο πλήρης σχεδιασμός. Η εργασία παραδίδεται σε προφορική εξέταση του φοιτητή.