Κυκλοφοριακή Τεχνική


Η πόλη και οι αστικές μετακινήσεις, Η οργάνωση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης. Ο κυκλοφοριακός φόρτος: μέθοδοι καταγραφής, ανάλυσης και πρόβλεψης, Σχέσεις μεταξύ κυκλοφοριακού φόρτου, ταχύτητας και πυκνότητας κυκλοφορίας, Κυκλοφοριακή ικανότητα και στάθμη εξυπηρέτησης: ορισμοί, παράγοντες που επηρεάζουν την κυκλοφοριακή ικανότητα, υπολογισμός κυκλοφοριακής ικανότητας και στάθμης εξυπηρέτησης. Τυπικές διατομές οδών. Προέλευση – προορισμός των μετακινήσεων. Σηματοδοτούμενοι κόμβοι: προϋποθέσεις σηματοδότησης, υπολογισμός χρόνων σηματοδότησης, συντονισμένη σηματοδότηση. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και κυκλοφοριακός σχεδιασμός. Πεζοδρομήσεις, Κινήσεις πεζών και ποδηλάτων, Ποδηλατόδρομοι, Λεωφορειόδρομοι. Ζήτηση, οργάνωση και διαχείριση στάθμευσης. Οδική ασφάλεια: το σύστημα οδικό περιβάλλον – όχημα – οδηγός, Οδική ασφάλεια στον αστικό χώρο. Κυκλοφοριακός σχεδιασμός και αστικές συγκοινωνίες, Κυκλοφοριακές μελέτες, Μελέτες οργάνωσης και διαχείρισης κυκλοφορίας και στάθμευσης. Κυκλοφοριακός σχεδιασμός και τηλεματική. Κυκλοφοριακός σχεδιασμός για μείζονες πόλους δραστηριοτήτων και έκτακτων συμβάντων. Κόστος κυκλοφοριακής συμφόρησης. Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας: ορισμός, αρχές, στόχοι, αξιολόγηση αποτελεσμάτων. Εφαρμογές πληροφορικής στην κυκλοφοριακή τεχνική.

 

Περίγραμμα μαθήματος…