ΚΩΣ ΙΙΙΒ – Ειδικές Εφαρμογές Αντισεισμικού Σχεδιασμού (δε θα διδαχθεί στο ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019)


Ανάπτυξη ειδικών θεμάτων αντισεισμικού σχεδιασμού: (α) Επιρροή τοιχοποιιών πληρώσεως στη σεισμική συμπεριφορά κατασκευών από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα. Μορφές αστοχίας τοιχοποιίας πληρώσεως και περιβάλλοντος πλαισίου. Μοντέλα θλιβόμενης διαγώνιας αντηρίδας – προσομοίωση κατά FΕΜΑ. (β) Πυρήνες τοιχωμάτων (ανελκυστήρα ή κλιμάκων). Προσομοίωση πυρήνα για σεισμική ανάλυση. Επιρροή του πυρήνα στη σεισμική συμπεριφορά. (γ) Μοντέλα αντοχής και συμπεριφοράς κόμβων δοκών –υποστυλωμάτων. Επιρροή στην σεισμική απόκριση. (δ) Εισαγωγή στον αντισεισμικό σχεδιασμό με βάση τις μετακινήσεις και σύγκριση με την ισχύουσα φιλοσοφία αντισεισμικού σχεδιασμού με βάση τις δυνάμεις. (ε) Χρήση ειδικού λογισμικού ανάλυσης κατασκευών με Η/Υ.