Λιμενικά Έργα


Εισαγωγή στην έννοια του λιμένα. Κατηγορίες και είδη λιμένων και πλοίων. Τρόποι και μέσα φορτοεκφόρτωσης. Χαρακτηριστικά μεγέθη πλοίων και επιλογή πλοίου μελέτης. Στοιχεία Θαλάσσιας Υδραυλικής: ανάλυση κυμάτων, κυματικά φάσματα και σχεδιαστικά κυματικά μεγέθη. Πρόγνωση κυματισμών από τους ανέμους. Μετασχηματισμοί των κυμάτων: ρηχότητα, διάθλαση, θραύση των κυματισμών και περίθλαση κυματισμών στο εσωτερικό λιμένων. Παράκτια ρεύματα και μεταφορά φερτών υλών στην ακτή. Φαινόμενα προσάμμωσης λιμένων. Δίαυλοι εισόδου σε λιμένα. Κυματοθραύστες: κυματοθραύστες με κατακόρυφο μέτωπο και κυματοθραύστες με πρανή. Κρηπιδότοιχος βαρύτητας. Γενικός σχεδιασμός λιμένα. Σχεδιασμός χερσαίου χώρου λιμένα.

 

Περίγραμμα μαθήματος…