Μαθηματική Ανάλυση και Εφαρμογές


Σύνολα αριθμών, Γενικά περί συναρτήσεων, Σύνολα και Συναρτήσεις, Αντίστροφες συναρτήσεις, Συνεχείς συναρτήσεις, Παραγωγίσιμες συναρτήσεις, Παραγώγιση σύνθετης συνάρτησης, Παραγώγιση αντίστροφης συνάρτησης μιας παραγωγισίμου συνάρτησης, Βασικά θεωρήματα διαφορικού λογισμού, Μελέτη μιας συνάρτησης με τη βοήθεια θεωρημάτων του Διαφορικού Λογισμού, Θεωρήματα Μέσης τιμής και Rolle, Αντίστροφες τριγωνομετρικές συναρτήσεις και παράγωγοι αυτών, Υπερβολικές συναρτήσεις-Αντίστροφες Υπερβολικές συναρτήσεις και παράγωγοι αυτών, Ολοκληρωτικός λογισμός, Αόριστα ολοκληρώματα και βασικές ιδιότητες, Ολοκληρώματα ειδικών συναρτήσεων όπως ρητών, αναγομένων σε ρητών, άρρητων και τριγωνομετρικών, Ορισμένα ολοκληρώματα και ιδιότητες, Εφαρμογές ορισμένων ολοκληρωμάτων όπως στην εύρεση ροπών αδράνειας, κέντρων βαρών, Επιφανειών εκ περιστροφής, Όγκων εκ περιστροφής, Γενικευμένα ολοκληρώματα και εφαρμογές, Ακολουθίες πραγματικών αριθμών και ιδιότητες, Σειρές πραγματικών αριθμών, Σειρές Taylor και McLaurin και ιδιότητες αυτών, Ακολουθίες και σειρές συναρτήσεων, Παραγώγιση και ολοκλήρωση σειρών συναρτήσεων.

 

Περίγραμμα μαθήματος…