Μελέτες Έργων Οδοποιίας (μάθημα που διδάσκεται με ηλεκτρονικά μέσα)


Οδοποιία και ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Αλγόριθμοι και λογικά διαγράμματα. Εγγραφή και ανάγνωση πληροφοριών. Προδιαγραφές ψηφιακής υποβολής μελετών οδοποιίας. Αναπαράσταση του χώρου με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αντικειμενοστραφής προσέγγιση. Σχηματισμός μοντέλων. Γεωγραφική πληροφορική και συγκοινωνιακά έργα και μελέτες. Ψηφιοποίηση χαρτών – Σειριακά αρχεία εδάφους. Επίδειξη προγραμμάτων επεξεργασίας (Didger, Tessera, ΟΔΟΣ, κ.ά.). Οριζοντιογραφία. Μηκοτομή. Τυπικές διατομές. Χωματισμοί – επιμετρήσεις. Διαγράμματα. Εκτυπώσεις. Επίλυση ειδικών προβλημάτων [π.χ. σύνθετες καμπύλες, ορατότητα, διαπλατύνσεις] με Η/Υ.