Μεταλλικές Κατασκευές


Κύριο αντικείμενο του μαθήματος είναι ο σχεδιασμός, οι τρόποι διαμόρφωσης και οι έλεγχοι των μέσων σύνδεσης στις μεταλλικές κατασκευές. Μηχανικά μέσα σύνδεσης υπό εφελκυσμό, διάτμηση και συνδυασμούς τους, κοχλίες επαφής, κοχλίες τριβής, πείροι, κοχλιωτές συνδέσεις (απλές συνδέσεις και συνδέσεις παραλαβής ροπής). Κανόνες μόρφωσης. Γεωμετρία και υλικό κοχλία. Φέρουσα ικανότητα κοχλιών. Επιρροή οπών και διατμητική απόσχιση. Συγκολλητές συνδέσεις και τεχνολογία συγκολλήσεων. Μορφές – τύποι και κανόνες εφαρμογής συγκόλλησης. Αντοχή εξωραφών (μέθοδος συνιστωσών και απλοποιημένη μέθοδος). Αντοχή εσωραφών. Κοχλιωτοί και συγκολλητοί κόμβοι δοκών-υποστυλωμάτων, δοκών-δοκών, εδράσεις υποστυλωμάτων. Κόμβοι πλαισιωτών μεταλλικών κατασκευών (ταξινόμηση – προσομοίωση-μέθοδοι ανάλυσης). Ο σχεδιασμός και η ανάλυσης τους γίνεται με βάση τις αρχές του Ευρωκώδικα 3. Πρακτικά προβλήματα ελέγχου/σχεδιασμού μέσων σύνδεσης. Γίνονται εφαρμογές σε διάφορους τύπους συνδέσεων.

 

Περίγραμμα μαθήματος…