Μηχανική Θραύσης


Συμβατικά κριτήρια αστοχίας των υλικών. Επίπεδη εντατική και παραμορφωσιακή κατάσταση. Οι τρείς τύποι παραμόρφωσης: Εφελκυστικός, συνεπίπεδος και αντιεπίπεδος διατμητικός. Η μελέτη της διάδοσης της ρωγμής βάσει της αρχής διατηρήσεως της ενέργειας. Ακαμψία θραύσεως (KIC), Κρίσιμος ρυθμός απελευθέρωσης ενέργειας (GIC), το ενεργό μήκος ρωγμής (ac), το κρίσιμο άνοιγμα του άκρου της ρωγμής (CTODC), ο δείκτης ψαθυρότητας (Q). Υπολογισμός μήκους περιοχής περί το άκρο της προκατασκευασμένης εγκοπής όπου πρόκειται να συμβεί αστοχία (Fracture Process Zone, FPZ). Χαρακτηρισμός της θραύσης του σκυροδέματος με βάση τις προσεγγίσεις (α) της φανταστικής ρωγμής (Fictitious crack approach) και (β) της ενεργού-ελαστικής ρωγμής (Effective-elastic crack approach). Η εξάρτηση της ενέργειας παραμόρφωσης από τα γεωμετρικά στοιχεία του δοκιμίου (Size effect law-Bazant).

 

Περίγραμμα μαθήματος…