Νόμος Ενυδατώσεως των Τσιμέντων Εκτίμηση Αντοχής Σκυροδέματος στο Έργο


Αρχές και αναλυτικά προσομοιώματα που διέπουν την ενυδάτωση του τσιμέντου. Ο νόμος ενυδάτωσης τσιμέντου στην εκτίμηση φυσικών/μηχανικών ιδιοτήτων του σκυροδέματος σε πρώιμη και ύστερη ηλικία (θλιπτική αντοχή, πορώδες, διαπερατότητα, ανθεκτικότητα).

Η εκτίμηση θλιπτικής αντοχής σκυροδέματος στο έργο (κατά EN 12504-1, EN 12390, EN 13791, ΚΑΝ.ΕΠΕ 2017): (i) Έμμεσες μη- καταστρεπτικές μέθοδοι εκτίμησης βάσει άλλων ιδιοτήτων (πχ. ταχύτητα μετάδοσης υπερήχων ως δείκτης πυκνότητας της δομής, σκληρότητα εξωτερικής επιφάνειας). (ii) Άμεση μέθοδος πυρηνοληψίας για την εκτίμηση αντοχής επί τόπου του έργου, περιορισμοί και επιτρεπόμενες θέσεις λήψης πυρήνων. Συνδυασμός έμμεσης – άμεσης μεθόδου: ελάχιστη πυρηνοληψία για βαθμονόμηση του οργάνου έμμεσης μεθόδου. Ζητούμενο η εκτίμηση της θλιπτικής αντοχής σε περιοχές/θέσεις όπου δεν λαμβάνονται πυρήνες και η χαρακτηριστική αντοχή (ΕΝ 206-1). Στάθμη Αξιοπιστίας Δεδομένων βάσει αριθμού πυρήνων και έμμεσων μετρήσεων ανά περιοχή έργου, ανά είδος δομικού στοιχείου και ανά θέση (κρίσιμη διατομή).