Ξένη Γλώσσα (Μέσο Επίπεδο)


Καλλιεργούμενες Στρατηγικές Εκμάθησης της Αγγλικής Τεχνικής Ορολογίας: Μεταγνωστικές και Γνωστικές δεξιότητες: Αυτοέλεγχος, αυτο-αξιολόγηση και αυτορρύθμιση της προόδου και του βαθμού κατανόησης της Διδαχθείσας Ύλης από τους ίδιους τους φοιτητές. Γενικά προάγονται οι ικανότητες του κριτικού αναστοχασμού, του εντοπισμού και αναγνώρισης λαθών, της διαχείρισης καταστάσεων προβληματισμού και της επίλυσης πραγματικών προβλημάτων μηχανικής. Κατανόηση αυθεντικών κειμένων ειδικότητας. Εστίαση της προσοχής στις σημαντικές μόνο πληροφορίες ενός γραπτού κειμένου Μηχανικής και επομένως στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Κατανόηση και εμβάθυνση στην Αγγλική Γλώσσα ακολουθώντας τους γραμματικούς, συντακτικούς και εκφραστικούς κανόνες της γλώσσας αυτής. Ενσυνείδητη χρήση της Αγγλικής για ειδικούς σκοπούς μέσω του εμπλουτισμού του Αγγλικού Τεχνικού Λεξιλογίου. Επικέντρωση σε δραστηριότητες που αναπτύσσουν τα τέσσερα επίπεδα δεξιοτήτων και έχουν αξιοποιηθεί κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.