Ξύλινες Κατασκευές


Κύριο αντικείμενο του μαθήματος είναι η περιγραφή όλων των προϊόντων συμπαγούς ξύλου (προϊόντα πριστής & εμποτισμένης ξυλείας, επικολλητή ξυλεία, ξυλόφυλλα, αντικολλητά), καθώς και η περιγραφή των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων τους με στόχο την καλύτερη κατεργασία, το βέλτιστο χειρισμό, καθώς και την ορθή εφαρμογή τους σε ξύλινες κατασκευές. Δίνονται οι βάσεις του υπολογισμού, αντοχές, δράσεις, συνδυασμοί δράσεων. Γίνεται ο υπολογισμός των ξύλινων κατασκευών με χρήση του Ευρωκώδικα 5. Περιγράφονται οι συνδέσεις (ηλώσεις, κοχλιώσεις, συγκολλήσεις), η διαμόρφωση τους και ο σχεδιασμός τους. Δίνονται εφαρμογές ξύλινων κατασκευών σε στέγες, πλαίσια, τοίχους (πάνελ), ικριώματα, ξυλότυπους. Αναλύεται η συμπεριφορά του ξύλου σε πυρκαγιά και σεισμό. Αποτίμηση και αποκατάσταση βλαβών. Διαμόρφωση και έλεγχοι των συνδέσεων ξύλινων στοιχείων. Αναπτύσσονται τα πλεονεκτήματα της επαναχρησιμοποίησης και ο βιώσιμος σχεδιασμός.