Οδοποιία ΙΙ


Σύνοψη στοιχείων χάραξης οδών σε οριζοντιογραφία, μηκοτομή και διατομή. Μεθοδολογία και παράδειγμα χάραξης ορεινής οδού. Αναγνώριση λαθών σε υφιστάμενες χαράξεις. Χάραξη στο χώρο. Οικονομοτεχνικές και περιβαλλοντικές παράμετροι σχεδιασμού και βελτιστοποίησης χαράξεων.

Ιδιότητες υποκείμενου εδάφους σε συνδυασμό με οδοστρώματα. Χωματουργικά έργα στην οδοποιία. Κατασκευή ορυγμάτων και επιχωμάτων, συμπύκνωση εδαφών. Υπολογισμός χωματισμών, βελτιστοποίηση χωματουργικών εργασιών, οργάνωση κίνησης γαιών. Μηχανήματα χωματουργικών έργων, επιλογή και απόδοση μηχανημάτων, οργάνωση εργασιών.

Ισόπεδοι κόμβοι: ανάπτυξη διαφόρων τύπων. Επιλογή του καταλληλότερου τύπου. Χάραξη και διαστασιολόγηση ισόπεδων κόμβων. Νησίδες διευθέτησης κυκλοφορίας. Οδηγίες θέματος σχεδίασης ισόπεδου κόμβου μορφής Τ. Συγκριτική αξιολόγηση κυκλικών και συμβατικών κόμβων.

Ανισόπεδοι κόμβοι: ανάπτυξη διαφόρων τύπων. Επιλογή του καταλληλότερου τύπου. Χάραξη και διαστασιολόγηση ανισόπεδων κόμβων. Λωρίδες επιτάχυνσης – επιβράδυνσης. Επιλογή τεταρτημορίου σύνδεσης διασταυρούμενων οδών. Παράμετροι οδικής ασφάλειας στους κόμβους.

 

Περίγραμμα μαθήματος…