Οδοστρώματα ΙΙ


Κλιματικοί παράγοντες. Επιρροή στα οδοστρώματα. Διόγκωση παγετού. Επίδραση της υγρασίας. Παραδείγματα υπολογισμού. Σταθεροποίηση εδάφους και στρώσεων βάσης. Μηχανισμοί σταθεροποίησης. Είδη σταθεροποιητών. Υπεδάφη. Συμπύκνωση. Αντοχή – πυκνότητα – υγρασία. Επιλογή τιμών σχεδιασμού. Βάσεις και υποβάσεις. Γενικές ιδιότητες μιγμάτων εδάφους – αδρανών. Μη σταθεροποιημένες βάσεις, σκυρωτές βάσεις κ.λπ. Υπολογισμός της μέσης ημερήσιας κυκλοφορίας για την περίοδο μελέτης για διάφορες χρονικές περιόδους και ρυθμούς αύξησης. Σχεδιασμός ευκάμπτων οδοστρωμάτων οδών. Μέθοδος AASHO. Τροποποιημένη μέθοδος AASHTO. Σταδιακή κατασκευή. Μέθοδος Asphalt Institute. Μέθοδος Ινστιτούτου Ασφάλτου. Σταδιακή κατασκευή. Ασφαλτικά υλικά. Ιδιότητες. Χαρακτηριστικά ασφαλτικών επιφανειών. Τύποι ασφαλτικών υλικών. Ολισθηρότητα. Μέθοδοι κατασκευής αντιολισθηρών ταπήτων.