Οδοστρώματα Ι


Εισαγωγή στα οδοστρώματα. Υλικά, δομή και τύποι των οδοστρωμάτων. Βλάβες και αστοχίες των οδοστρωμάτων. Αιτιολόγηση βλαβών. Στοιχεία συντήρησης οδοστρωμάτων και αποκατάστασης βλαβών. Μοντέλα πρόβλεψης της συμπεριφοράς οδοστρωμάτων. Οικονομοτεχνική θεώρηση κύκλου ζωής οδοστρωμάτων και έλεγχος ποιότητας. Τα φορτία κυκλοφορίας. Η ισοδυναμία των φορτίων κυκλοφορίας. Ανάλυση παραμέτρων διαστασιολόγησης οδοστρωμάτων. Τάσεις και παραμορφώσεις στα εύκαμπτα οδοστρώματα. Προσεγγίσεις διαστασιολόγησης οδοστρωμάτων με βάση τη γωνία διανομής των φορτίων, τη θεωρία ελαστικότητας και ημι-αναλυτικές μεθόδους. Τα δύσκαμπτα οδοστρώματα. Αστοχίες – υπολογισμός αρμών. Υπολογισμός τάσεων – παραμορφώσεων. Ισοδύναμο Φορτίο Μονού Τροχού (ΙΦΜΤ). Υπολογισμός οδοστρωμάτων αεροδρομίων. Η μέθοδος των διαδοχικών προσεγγίσεων. Συσχέτιση οδικής ασφάλειας και οδοστρωμάτων – αντιολισθηρά οδοστρώματα. Επιρροή κλίματος και άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων. Ιδιομορφίες οδοστρωμάτων σε σχέση με τα άλλα έργα πολιτικού μηχανικού.

 

Περίγραμμα μαθήματος…