Οικονομία Μεταφορών


Μεταφορές και οικονομική δραστηριότητα, Οδικές, σιδηροδρομικές, αεροπορικές, θαλάσσιες μεταφορές. Εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον επιχειρήσεων μεταφορών, Παγκοσμιοποίηση και επιπτώσεις στις μεταφορές, Κρατικά μονοπώλια, Απελευθέρωση, Ιδιωτικοποίηση, Προσφορά και ζήτηση στην αγορά μεταφορών, Ελαστικότητες, Κανονική, εκτρεπόμενη και παράγωγη ζήτηση. Οικονομικός σχεδιασμός και ανάλυση χρηματικών ροών επιχειρήσεων μεταφορών, Συνιστώσες κόστους, Κόστος κατασκευής και λειτουργίας, Λογιστική διαχείριση (logistics) εμπορευματικών μεταφορών, Γενικευμένο κόστος μεταφοράς, Εξωτερικό κόστος. Ορισμός και χαρακτηριστικά μοντέλων πρόβλεψης ζήτησης μεταφορών. Στόχοι εμπορικής πολιτικής επιχειρήσεων μεταφορών, Μέθοδοι και πρακτικές εμπορικής πολιτικής, Στόχοι και μέθοδοι τιμολογιακής πολιτικής, Τιμολογιακή πολιτική ελληνικών επιχειρήσεων μεταφορών. Μέθοδοι αξιολόγησης συγκοινωνιακών έργων, Μέθοδος παρούσας αξίας, Μέθοδος καθαρής παρούσας αξίας, Μέθοδος οφέλους/κόστους, Μέθοδος του δείκτη εσωτερικής απόδοσης, Ανάλυση ευαισθησίας, Ανάλυση κινδύνων, Πολυκριτηριακές αναλύσεις. Χρηματοπιστωτική ανάλυση συγκοινωνιακών έργων. Μεταφορές και περιβάλλον, Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων συγκοινωνιακών έργων. Δίκαιο των Μεταφορών. H πολιτική μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Οι επιχειρήσεις μεταφορών στην Ελλάδα, Οι Ρυθμιστικές Αρχές.

 

Περίγραμμα μαθήματος…