Πειραματική Υδραυλική


Μετρήσεις, όργανα μετρήσεων υδραυλικών μεγεθών. Διαστατική ομοιογένεια, βασικές αρχές, θεωρήματα, πρακτικοί κανόνες, διαστατική ανάλυση. Θεωρία ομοιότητας, γεωμετρική, κινηματική, δυναμική, νόμοι ομοιότητας, κατασκευή φυσικών ομοιωμάτων υδραυλικών έργων. Παρουσίαση πειραματικής έρευνας του Εργαστηρίου Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος. Πειράματα επίδειξης σε κατασκευασμένα φυσικά ομοιώματα υδραυλικών έργων. Εργαστηριακές ασκήσεις φοιτητών σε περιοχές που σχετίζονται με ροές σε ανοιχτούς και κλειστούς αγωγούς, υδρολογία, περιβάλλον και ειδικότερα: Ειδική ενέργεια ροής πάνω από τριγωνικό αναβαθμό. Υδραυλικό άλμα. Μέτρηση παροχής ανοιχτού αγωγού με τη χρήση ορθογωνικού εκχειλιστή λεπτής στέψης καθώς και τριγωνικού εκχειλιστή. Ροή μέσω συγκλίνοντα – αποκλίνοντα αγωγού (parshall flume). Τυρβώδης ροή, απώλειες τριβών σε κλειστό αγωγό. Μέτρηση παροχής με σωλήνα venturi. Πειραματική προσομοίωση βροχόπτωσης – απορροής σε εργαστηριακή λεκάνη. Προσομοίωση κίνησης φερτών υλών ποταμού σε ανοιχτό κανάλι ορθογωνικής διατομής με διάταξη τροφοδοσίας φερτών.

 

Περίγραμμα μαθήματος…