Περιβαλλοντική και Υδατική Πολιτική


Περιγραφή των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Στρατηγικές και πρωτοβουλίες για το περιβάλλον σε Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς. Παρουσίαση των Διεθνών Συμφωνιών για την προστασία του περιβάλλοντος. Παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Πολιτικής. Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Νομοθεσία. Οι βασικές Οδηγίες. Εθνική Περιβαλλοντική Πολιτική. Θεματικές πολιτικές (εσωτερικά ύδατα, παράκτια και θαλάσσια συστήματα), στρατηγική βιοποικιλότητας, Πράσινη Οικονομία, Μπλέ Ανάπτυξη. Έννοια της κυκλικής οικονομίας σε υδατικά συστήματα, λιμάνια, υγρά απόβλητα κ.ά. Πρωτοβουλίες στη διαμόρφωση διεθνούς περιβαλλοντικής πολιτικής για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Υδροδιπλωματία. Περιβαλλοντική πολιτική για διασυνοριακές λεκάνες. Εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ε.Ε. στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες – περιπτώσεις μελέτης. Περιβαλλοντική πολιτική στην Ευρωπαϊκή ένωση για την προστασία υγρών και στερεών αποβλήτων. Χρηματοοικονομικά εργαλεία για την άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής.

 

Περίγραμμα μαθήματος…