Πιθανότητες – Στατιστική


Ο Ρόλος των Πιθανοτήτων στα Τεχνικά Έργα, αμφισβήτηση πολλών μοντέλων του Πολιτικού Μηχανικού, που βασίζονται στην τυχαιότητα και συγκεκριμένα του Νέου Κανονισμού Σκυροδέματος, Η τυχαιότητα εναντίον της Εμπειρίας, Βασικές έννοιες Πιθανοτήτων, Ενδεχόμενα και Πιθανότητες, Στοιχεία Θεωρίας Συνόλων Βασικά Αξιώματα, Κανόνες και Θεωρήματα Πιθανοτήτων, Αναλυτικά Μοντέλα Τυχαίων Φαινομένων, Τυχαίες Μεταβλητές, Κατανομές Πιθανότητας, κανονικές κατανομές, κλπ, κεντρικό οριακό θεώρημα, Πολυδιάστατες Τυχαίες Μεταβλητές, Συναρτήσεις Τυχαίων Μεταβλητών, Παραγόμενες Κατανομές Πιθανότητας, Ροπές Συναρτήσεων Τυχαίων Μεταβλητών, Εκτίμηση Παραμέτρων από Παρατηρηθέντα Δεδομένα, Ο Ρόλος της Στατιστικής Συμπερασματολογίας στα Έργα του Μηχανικού, Η Κλασσική Μέθοδος Εκτίμησης Παραμέτρου, Εμπειρικός Προσδιορισμός Κατανομών, Έλεγχος Προσαρμοστικότητας της Υποθετικής Κατανομής, Αναλύσεις Παλινδρόμησης και Συσχέτιση, Γραμμικής Παλινδρόμησης, Πολυδιάστατη Γραμμική Παλινδρόμηση, Εφαρμογές των παραπάνω στην πειραματική διαδικασία.

 

Περίγραμμα μαθήματος…