Πληροφορική


Αντικείμενο: Δομημένος Προγραμματισμός σε C και Fortran. Προγραμματισμός-χρήση Λογιστικών Φύλλων.

Στόχοι: Εισαγωγικές έννοιες Η/Υ και Πληροφορικής. Εισαγωγή στις βασικές αλγοριθμικές δομές και δομές δεδομένων. Εισαγωγή στην επεξεργασία δεδομένων μέσω προγραμματισμού. Βασικές αρχές δομημένου προγραμματισμού.

Οργάνωση: Διαλέξεις στην τάξη και προγραμματισμός στο εργαστήριο (σε DevC++ Compiler, Intel Visual Fortran, Excel).

Περιεχόμενο μαθήματος: Μεταγλώττιση-διασύνδεση-εκτέλεση προγράμματος, Τύποι δεδομένων, Μεταβλητές, Σταθερές, Εντολές εισόδου-εξόδου, Τελεστές, Εκφράσεις, Εντολή αντικατάστασης, Αλγοριθμικές δομές (επιλογή, ακολουθία, επανάληψη), Στατικές δομές δεδομένων (πίνακες), Εισαγωγή-εμφάνιση τιμών πίνακα, Συναρτήσεις, Σειριακά αρχεία

Ειδικά αντικείμενα C: Βιβλιοθήκες, Αναζήτηση σε πίνακα (Γραμμική, Δυαδική), Ταξινόμηση, Δείκτες (pointers), Πέρασμα ορισμάτων με Τιμή ή Αναφορά, Ορισμός πίνακα με δείκτες, Εγγραφές (structures), Δυναμικές δομές δεδομένων

Ειδικά αντικείμενα Fortan: Μητρωικές δυνατότητες, Δυναμική διαχείριση μνήμης, Υποπρογράμματα (subroutines), Διεπαφές (interfaces), Εμφώλευση (contains).

Ειδικά αντικείμενα Excel: Επεξεργασία αντικειμένων, Σύνταξη συναρτήσεων, Εργαλεία επίλυσης-βελτιστοποίησης (GoalSeek, Solver), παρεμβολής (Trendline), γραφικής αναπαράστασης.

 

Περίγραμμα μαθήματος…