Ποιότητα Νερού


Νερό και Οικολογία. Η έννοια της ποιότητας του νερού. Βασικές έννοιες – ορισμοί ( υδάτινα σώματα, συστήματα, υδάτινοι πόροι, υδατική διαχείριση). Παράμετροι που καθορίζουν την ποιότητα του νερού. Υδατικά συστήματα- πηγές ρύπανσης- τρωτότητα. Βιολογικές διεργασίες στα υδατικά συστήματα. Βιογεωχημικοί κύκλοι. Ερμηνεία καμπυλών Διαλυμένου οξυγόνου ( DO), Βιοχημικά απαιτούμενου Οξυγόνου (BOD) Χημικά απαιτούμενου οξυγόνου, (COD), αζώτου και φωσφόρου. Βαρέα μέταλλα, τοξικές, ανεπιθύμητες ουσίες στο νερό. Μικροβιολογία, τοξικά εισβολικά είδη. Εισαγωγή στην Οδηγία- πλαίσιο (2000/60) και σε συναφείς Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Μαθηματικά μοντέλα ποιότητας νερού. Κλιματική αλλαγή και υδάτινοι πόροι. Παρουσίαση case- studies.

 

Περίγραμμα μαθήματος…