Προεντεταμένο Σκυρόδεμα


  1. Η έννοια της προέντασης. Μέσα υλοποίησης της προέντασης. Συστήματα προέντασης. Χάλυβες προέντασης και διαγράμματα τάσεων–παραμορφώσεων με βάση τον Ευρωκώδικα 2, 2. Προέλεγχος προεντεταμένων στοιχείων – Διάγραμμα Magnel. Σχεδιασμός της τροχιάς του τένοντα, 3. Υπολογισμός χαρακτηριστικών της καθαρής (netto) και της ιδεατής διατομής, 4. Στιγμιαίες απώλειες προέντασης: (α) Ο χαρακτήρας των στιγμιαίων απωλειών. (β) Απώλειες λόγω τριβών. (γ) Απώλειες λόγω ολίσθησης της αγκύρωσης. (δ) Απώλειες λόγω ελαστικής βράχυνσης του σκυροδέματος, 5. Χρόνιες απώλειες προέντασης: (α) Ο χαρακτήρας των χρονίων απωλειών. (β) Απώλειες λόγω συρρίκνωσης κατά τον Ευρωκώδικα 2 (αυτογενής συρρίκνωση και συστολή ξηράνσεως). (γ) Απώλειες λόγω ερπυσμού του σκυροδέματος. (δ) Απώλειες λόγω χαλάρωσης του τένοντα. (ε) Αλληλεξάρτηση και υπολογισμός των χρονίων απωλειών (κατά Ευρωκώδικα 2), 6. Έλεγχος σε Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας έναντι ρηγμάτωσης, 7. Έλεγχος Οριακής Κατάστασης Αστοχίας σε ορθή ένταση (Μ+Ν), 8. Έλεγχος Οριακής Κατάστασης Αστοχίας σε διάτμηση (V), 9. Αγκυρώσεις προεντεταμένων χαλύβων, 10. Μερική προένταση. Η έννοια της μερικής προέντασης. Ο βαθμός μερικής προέντασης, Υπολογισμός της δύναμης μερικής προέντασης με βάση την Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας έναντι ρηγμάτωσης κατά Ευρωκώδικα 2.

 

Περίγραμμα μαθήματος…