Ρευστομηχανική


Διαστατική ομοιογένεια, βασικές αρχές, θεωρήματα, πρακτικοί κανόνες, διαστατική ανάλυση. Κινηματική των ρευστών, περιγραφή της κίνησης, ροϊκή συνάρτηση, τανυστές ταχυτήτων παραμόρφωσης και περιστροφής. Δυναμική της ροής. Εξισώσεις στρωτής ροής (εξισώσεις Navier – Stokes), μαθηματικό ομοίωμα και οριακές συνθήκες. Ακριβείς λύσεις προβλημάτων στρωτής ροής. Ασυμπτωτικές προσεγγίσεις των εξισώσεων της ροής. Εξισώσεις Euler. Θεωρήματα Bernoulli. Εφαρμογές, εκροή από κυκλική οπή δεξαμενής, σωλήνας pitot, μετρητής venturi. Φαινόμενο της σπηλαίωσης, σχεδιασμός αεριστήρων σε υπερχειλιστές. Στρωτή ροή γύρω από σφαίρα, ταχύτητα καθίζησης. Θεωρία ομοιότητας, γεωμετρική, κινηματική, δυναμική, νόμοι ομοιότητας, κατασκευή φυσικών ομοιωμάτων υδραυλικών έργων. Υδροστατική, πρίσμα πίεσης, αρχή του Αρχιμήδη, δυνάμεις που ασκούνται σε φράγματα. Στατική και δυναμική φόρτιση που ασκεί η ροή σε έργα Πολιτικού Μηχανικού. Στρωτή και τυρβώδης οριακή στοιβάδα. Ρευστομηχανική της αντίστασης στην ροή (ανεμοπίεση).

 

Περίγραμμα μαθήματος…