Στατική των Κατασκευών ΙΙ (συνδιδασκαλία)


Η Μέθοδος των Μετακινήσεων για την επίλυση υπερστατικών φορέων: Βαθμός κινητότητας και κινηματική αοριστία, ο παγιωμένος φορέας, ροπές πλήρους πακτώσεως, συνθήκες ισορροπίας κόμβων και συνθήκες κινητότητας, δυνατές καταστάσεις μετακινήσεων μονοκινητών σχηματισμών, μείωση των βαθμών ελευθερίας λόγω ατένειας. Εφαρμογή σε πάγιους, υπερπάγιους και κινητούς φορείς. Εφαρμογές λόγω εξωτερικά επιβαλλόμενων δράσεων και λόγω καταναγκασμών (διαφορές συναρμογής, θερμοκρασιακές μεταβολές, υποχωρήσεις στηρίξεων). Χρήση Συμμετρίας – Αντισυμμετρίας. Ελαστικές στηρίξεις. Επίλυση φορέων με πεπερασμένη δυστένεια. Γραμμές Επιρροής Υπερστατικών Φορέων εντασιακών και παραμορφωσιακών μεγεθών με τη μέθοδο των Δυνάμεων και τη Μέθοδο των Μετακινήσεων, η ελαστική γραμμή και οι συναρτήσεις «ω», παραλλαγές και εξειδικεύσεις της μεθόδου μετακινήσεων. Η Μέθοδος Cross σε πάγιους και κινητούς φορείς, Γραμμικοί φορείς στο χώρο.

 

Περίγραμμα μαθήματος…