Στατική των Κατασκευών Ι


Εισαγωγή στην Στατική των Κατασκευών. Διαφορικές εξισώσεις ισορροπίας γραμμικών φορέων. Κινηματική απολύτως στερεών δίσκων. Χαρακτηριστικές ιδιότητες και συστατικά στοιχεία γραμμικών φορέων. Μέθοδοι υπολογισμού του βαθμού υπερστατικότητας και κανόνες μόρφωσης των φορέων. Στατική ανάλυση ισοστατικών δικτυωμάτων. Εργικές αρχές και προτάσεις. Προσδιορισμός εντασιακών μεγεθών με εφαρμογή της αρχής των εικονικών μετακινήσεων. Υπολογισμός εντασιακών και παραμορφωσιακών μεγεθών σε ισοστατικούς φορείς. Ιδιότητες των διαγραμμάτων εντασιακών μεγεθών. Γραμμές επιρροής ισοστατικών φορέων για εντασιακά και παραμορφωσιακά μεγέθη. Μητρωϊκή διατύπωση της στατικής ανάλυσης ισοστατικών φορέων. Εφαρμογές ανάλυσης ισοστατικών φορέων. Yπερστατικοί φορείς – Μέθοδος των δυνάμεων. Συμμετρία-Αντισυμμετρία. Μητρωϊκή διατύπωση της μεθόδου των Δυνάμεων. Υπολογισμός εντασιακών και παραμορφωσιακών μεγεθών σε υπερστατικούς φορείς με τη μέθοδο των δυνάμεων. Η απλοποιητική πρόταση. Η φόρτιση της προέντασης σε υπερστατικούς φορείς μέσω μεταλλικών ράβδων ή καλωδίων. Ελαστικές στηρίξεις – ελατήρια. Η Μέθοδος των Δυνάμεων με Υπερστατικό Κύριο Σύστημα. Εφαρμογές ανάλυσης υπερστατικών φορέων.

 

Περίγραμμα μαθήματος…