Στοιχεία Τεχνικού Δικαίου


Ορισμός και πηγές του δικαίου. Ο Μηχανικός και το δίκαιο. Οι κλάδοι του δικαίου. Δικαιώματα και υποχρεώσεις. Η ερμηνεία και η απονομή του δικαίου. Το Συνταγματικό Δίκαιο και οι ατομικές ελευθερίες. Το Κοινοτικό κεκτημένο. Στοιχεία από το ενοχικό δίκαιο. Έννομες σχέσεις. Έννοια και καταστάσεις του φυσικού προσώπου. Η Δικαιοπραξία . Τα νομικά πρόσωπα του αστικού δικαίου. Στοιχεία από το εμπορικό δίκαιο. Τα νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου. Η ομόρρυθμη εταιρία (σύσταση, ευθύνη, διάλυση). Η ετερόρρυθμη εταιρία. Η ανώνυμη εταιρία, Η έννοια της μετοχής. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, Οι ανώνυμες εταιρίες του Δημόσιου Τομέα. Η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης. Η νομική έννοια της επιχείρησης. Στοιχεία από το εμπράγματο δίκαιο. Κυριότητα, δουλεία, ενέχυρο, υποθήκη. Οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία. Η ανέγερση πολυκατοικίας. Η εμπράγματη ασφάλεια. Η εγγύηση. Η εγγυητική επιστολή. Το κτηματολόγιο. Οι συμβάσεις. Η σύμβαση πώλησης. Ο τύπος. Η αμέλεια και ο δόλος. Η εικονικότητα, η πλάνη και η απάτη. Η χορήγηση δανείου και η πώληση υπό αίρεση. Η σύμβαση εργολαβίας. Ο εργολάβος και ο εργοδότης. Η έννοια του έργου. Ελλείψεις και ελαττωματική κατασκευή. Η διαδικασία δημοπράτησης δημόσιου έργου. Τεύχη Δημοπράτησης. Ο ρόλος του Μηχανικού. Η αμοιβή Μηχανικού για ιδιωτικά έργα. Η αμοιβή Μηχανικού για δημόσια έργα. Ο ρόλος του Μηχανικού στη Διοίκηση. Επιπτώσεις της Απελευθέρωσης. Οι Ανεξάρτητες Αρχές. Στοιχεία από το εργατικό δίκαιο. Εργατικά ατυχήματα και ευθύνη. Δίκαιο και προστασία περιβάλλοντος. Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η απονομή της δικαιοσύνης. Η δικονομία (αστική, ποινική). Η αγωγή. Η παραγραφή. Η ευθύνη από παράλειψη στη μελέτη και κατασκευή, Τα Διοικητικά δικαστήρια, Τα ανώτατα ακυρωτικά δικαστήρια, Ο Άρειος Πάγος, Το Συμβούλιο Επικρατείας, Το Ελεγκτικό Συνέδριο.

 

Περίγραμμα μαθήματος…