Συγγραφή και Παρουσίαση Τεχνικών Εκθέσεων (μάθημα χωρίς βαθμολόγηση)


Παρουσίαση στους φοιτητές του τρόπου με τον οποίο γίνεται η συγγραφή και η προφορική παρουσίαση των Τεχνικών κειμένων και εργασιών που θα κληθούν να εκπονήσουν είτε κατά τη διάρκεια των σπουδών τους (Διπλωματική Εργασία, Διατριβές) είτε κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους (Τεχνικές Εκθέσεις). Στόχος του μαθήματος είναι να αναπτύξουν οι φοιτητές αυτές τις χρήσιμες για αυτούς δεξιότητες. Κατά συνέπεια, στα πλαίσια αυτού του μαθήματος δεξιοτήτων δίδονται οι ακόλουθες τέσσερεις διαλέξεις. 1η Διάλεξη: Συγγραφή Διπλωματικών Εργασιών, Διατριβών και Επιστημονικών Εργασιών. 2η Διάλεξη: Συγγραφή Τεχνικών Εκθέσεων. 3η Διάλεξη: Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών, Διατριβών και Επιστημονικών Εργασιών. 4η Διάλεξη: Παρουσίαση Τεχνικών Εκθέσεων.