Σχεδιασμός Γεωτεχνικών Έργων με χρήση Η/Υ (μάθημα που διδάσκεται με ηλεκτρονικά μέσα)


Το μάθημα πραγματοποιείται στο Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος. Αντικείμενό του αποτελεί η εκμάθηση βασικών λειτουργιών χαρακτηριστικών λογισμικών προγραμμάτων γεωτεχνικής μηχανικής. Συγκεκριμένα, με τη χρήση υπολογιστικών φύλλων Excel και ακαδημαϊκών εκδόσεων λογισμικών οριακής ισορροπίας και πεπερασμένων στοιχείων, οι φοιτητές διδάσκονται τις βασικές αρχές ανάλυσης γεωτεχνικών προβλημάτων με χρήση Η/Υ: μεθοδολογία προσομοίωσης, εισαγωγή δεδομένων, πραγματοποίηση υπολογισμών, κριτική θεώρηση και έλεγχος αποτελεσμάτων. Η διδασκαλία πραγματοποιείται μέσω επίλυσης παραδειγμάτων εφαρμογής στο Υπολογιστικό Κέντρο (επίλυση από τους φοιτητές με καθοδήγηση και εποπτεία του διδάσκοντα) και συμπληρώνεται από ασκήσεις προς παράδοση. Τα παραδείγματα εφαρμογής αφορούν προσομοίωση και ανάλυση βασικών γεωτεχνικών έργων, όπως θεμελιώσεις, αντιστηρίξεις, βαθιές εκσκαφές, επιχώματα – ορύγματα.