Σχεδιασμός Δομικών Έργων με τη Χρήση Η/Υ (μάθημα που διδάσκεται με ηλεκτρονικά μέσα)


Βασικές Αρχές αναλυτικής προσομοίωσης δομικών στοιχείων και κατασκευών από σκυρόδεμα για σχεδιασμό και ανασχεδιασμό με πεπερασμένα στοιχεία ενός, δύο ή τριών διαστάσεων. Αναλυτικά προσομοιώματα περισφιγμένης διατομής και στοιχείου σκυροδέματος. Ανάλυση σύνθετων διατομών. Σχεδιασμός και ανασχεδιασμός κατασκευών με στατική ανελαστική ανάλυση. Ανασχεδιασμός κατασκευών με ανελαστική ανάλυση με χρονοϊστορία. Απαιτήσεις προσομοίωσης ενισχυμένων δομικών στοιχείων ωπλισμένου σκυροδέματος με συνήθη αλλά και προηγμένα σύνθετα υλικά και τεχνικές.

Διαμορφώνεται πρόταση δομικού συστήματος κτηρίου, διορθώνεται και εγκρίνεται προκειμένου να ακολουθήσει η ανάλυση, σχεδιασμός και αποτίμηση δομικών στοιχείων και της κατασκευής. Εφαρμόζονται όλα τα είδη αναλύσεων σε δομικά στοιχεία και στην κατασκευή. Η εργασία παραδίδεται σε προφορική εξέταση του φοιτητή.

 

Περίγραμμα μαθήματος…