Σύνθεση και Κατασκευή Κτηρίων – Οικοδομική ΙΙ


Αναπτύσσεται η έννοια, τα στοιχεία και τα είδη του Φέροντος Οργανισμού (Φ.Ο.), η διαχρονική εξέλιξη και η σχέση του με τη δομική μορφή καθώς και οι τρόποι συγκρότησής του με: συνεχή φέροντα τοιχώματα, συναρμολογούμενα φέροντα στοιχεία, σκελετό (ξύλινο, μεταλλικό, ωπλισμένου σκυροδέματος) και αναλύονται οι σύγχρονες τάσεις. Εξετάζονται η παθογένεια και οι συνήθεις κτηριακές βλάβες. Αναλύεται η οργάνωση της κατακόρυφης και οριζόντιας κυκλοφορίας ενός κτηρίου, και αναπτύσσονται ο σχεδιασμός και η κατασκευή των μηχανικών και μη μηχανικών μέσων της. Αναπτύσσονται σύγχρονες επιτελεστικές μέθοδοι, συστήματα, τεχνολογίες και υλικά διαμόρφωσης και κατασκευής του εξωτερικού κελύφους, ενός κτηρίου στο σύνολό του για την ολοκληρωμένη προστασία και τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοσή του, καθώς και κατασκευές τελειωμάτων και διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου. Εκπονείται θέμα σχεδιασμού της αρχιτεκτονικής οικοδομικής σύνθεσης (στάδια Οριστικής Μελέτης και Μελέτης Εφαρμογής) μονάδων κατοικίας ενταγμένων στην ατομική ή στην οργανωμένη δόμηση.