Σύνθεση και Κατασκευή Κτηρίων – Οικοδομική Ι


Αναπτύσσονται βασικές αρχές και έννοιες, η διαχρονική εξέλιξη της δομικής τέχνης και η σημασία της επιτελεστικότητας στα κτήρια. Αναλύονται τα στάδια Προγραμματισμού και Μελέτης κάθε δομικού έργου. Αναπτύσσονται οι τρόποι αξιολόγησης και διαχείρισης των παραμέτρων/δεδομένων, καθώς και τα κριτήρια επιλογής των μέσων για την αξιοποίηση των Σύγχρονων μεθόδων. Συστημάτων και Τεχνολογιών. Αναπτύσσονται τα στοιχεία Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων και Βιοκλιματικού Σχεδιασμού, καθώς και ο κτηριολογικός προγραμματισμός, τα διαγράμματα λειτουργίας και οι τρόποι ανάπτυξης της σύνθεσης στον κτηριακό κύκλο της κατοικίας. Αναλύονται τα στάδια των εργασιών Σχεδιασμού και Κατασκευής κτηρίων. Εξετάζονται και αντιμετωπίζονται οι δεσμεύσεις για την απαιτούμενη εφαρμογή του υφιστάμενου Θεσμικού και Κανονιστικού Πλαισίου. Γίνεται αναφορά στις προεργασίες, τα χωματουργικά, τις θεμελιώσεις, τη βελτίωση του εδάφους, καθώς και εισαγωγή στον Φέροντα Οργανισμό, την Τυποποίηση (εμβάτη/κάναβο). Εκπονείται θέμα Σχεδιασμού (στάδιο Προμελέτης) μονάδων κατοικίας ενταγμένων στην ατομική ή στην οργανωμένη δόμηση.