Τεχνική Γεωλογία και Στοιχεία Βραχομηχανικής


Τεχνική Γεωλογία Εισαγωγή: ιστορικό καθιέρωσης της Τεχνικής Γεωλογίας και σχέση με τη Γεωτεχνική Μηχανική. Γεωλογικό και Τεχνικογεωλογικό προσομοίωμα (model). Βασικές κατηγορίες πετρωμάτων και τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά τους. Παραμορφωσιμότητα άρρηκτου βράχου. Σχέσεις τάσεων-παραμορφώσεων. Εργαστηριακές μέθοδοι Βραχομηχανικής. Διατμητική αντοχή ασυνέχειας και βραχόμαζας. Εμπειρικές μέθοδοι ταξινόμησης/βαθμονόμησης της βραχόμαζας (RMR, Q, GSI). Τεχνική συμπεριφορά της βραχόμαζας: ισοτροπική και ανισοτροπική κατάσταση. Αστοχίες σε βραχώδεις σχηματισμούς, κινηματική ανάλυση με χρήση δικτύων στερεογραφικής προβολής. Κατολισθήσεις σε φυσικά πρανή: γενική θεώρηση, ταξινόμηση, ευστάθεια πρανών και συντελεστής ασφαλείας. Γεωλογικοί-φυσικοί κίνδυνοι (σεισμοί, κατολισθήσεις). Αξιολόγηση της Διακινδύνευσης (Risk), βασική εξίσωση και ο κύκλος διαχείρισής της. Σεισμική Τεχνική Γεωλογία (ρήγματα, φαινόμενα ρευστοποίησης). Τεχνικογεωλογική έρευνα – Τεχνικογεωλογικοί χάρτες. Το μάθημα περιλαμβάνει Ασκήσεις εφαρμογής της Θεωρίας. Διενεργούνται επίσης εκπαιδευτικές επισκέψεις- εκδρομές, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

 

Περίγραμμα μαθήματος…