Τεχνική Οικονομική


Αντικείμενο της Οικονομικής Επιστήμης. Οικονομική Δραστηριότητα (παραγωγικότητα, διάρκεια, μάνατζμεντ). Συναρτήσεις παραγωγής τεχνικών συστημάτων. Μέση και Οριακή Παραγωγικότητα Συντελεστών Παραγωγής. Απόδοση σε κλίμακα. Φθίνουσα Οριακή Απόδοση. Συναρτήσεις κόστους. Οικονομίες κλίμακας. Το ευκαιριακό κόστος/όφελος παραγωγικών πόρων. Έννοιες Κόστους, Συντελεστή Παραγωγής και Δραστηριότητας: βραχυπρόθεσμο, μακροπρόθεσμο, μέσο, οριακό. Ελαστικότητα κόστους. Επένδυση και Βιωσιμότητα. Διαχρονική αξία και κόστος  του χρήματος. Διαχρονική ισοδυναμία χρηματικών ποσών. Η Έννοια της Οικονομικής Αξιολόγησης. Κριτήρια Οικονομικής Αξιολόγησης: Καθαρή Παρούσα Αξία, Ισοδύναμη Περιοδική Αξία Ενδογενές Ποσοστό Απόδοσης, Λόγος Οφέλους /Κόστους, Περίοδος Αποπληρωμής. Συγκριτική Οικονομική αξιολόγηση. Επιλογή Επενδύσεων. Κριτική των Κριτηρίων Αξιολόγησης – Διαφορική Ανάλυση. Επιλογή Επενδύσεων με Περιορισμένο Προϋπολογισμό. Η περίπτωση Δημοσίων Έργων – Η Διάσταση της Βιωσιμότητας. Συστήματα Β.Ο.Τ και Σ.Δ.Ι.Τ. Ανάλυση Ισορροπίας και Ευαισθησίας. Ανάλυση Νεκρού Σημείου. Στοιχεία Λογιστικής. Ισολογισμός Επιχείρησης. Αποτελέσματα Χρήσης. Χρηματοοικονομικοί Δείκτες. Απομείωση Αξίας και Απόσβεση. Επιπτώσεις φορολογίας.  Οικονομική Ζωή και Ανάλυση Αντικατάστασης Εξοπλισμού.

 

Περίγραμμα μαθήματος…