Υδραυλικές Μηχανές και Ενέργεια


Υδροηλεκτρική ενέργεια. Μικρά υδροηλεκτρικά έργα. Φορτίο, καμπύλη φορτίου. Καμπύλη διάρκειας. Αιχμή. Συντελεστές αποδόσεως, εκμεταλλεύσεως, χρησιμοποιήσεως. Ροή εντός υδραυλικών μηχανών. Εξισώσεις μάζας, ορμής, ενέργειας. Υδροστρόβιλοι δράσεως και αντιδράσεως. Απόδοση, λειτουργία, επιλογή. Τοποθέτηση. Χαρακτηριστικά διαγράμματα. Ειδική ταχύτητα. Σπηλαίωση. Επίλυση προβλημάτων.