Υδραυλική


Εισαγωγικά:  Ανάπτυξη της υδραυλικής επιστήμης. Απλοποιήσεις στην Εφαρμοσμένη Υδραυλική. Είδη ροής, συντελεστής διόρθωσης κινητικής ενέργειας και ορμής.

Αγωγοί με ελεύθερη επιφάνεια: Ομοιόμορφη ροή, η εξίσωση Manning. Εκτίμηση παροχής σε διατομές με μεταβλητό συντελεστή Manning. Εισαγωγή στην Υδραυλική των αποχετεύσεων. Κρίσιμη ροή και ειδική ενέργεια. Μετρητές ροής. Εξίσωση ποσότητας κίνησης και Ειδική Δύναμη. Υδραυλικό άλμα. Βυθισμένο υδραυλικό άλμα. Βαθμιαία μεταβαλλόμενη ροή και εκτίμηση της μορφής της ελεύθερης επιφάνειας:, μέθοδος ρητής επίλυσης και σταθερού χωρικού βήματος.

Κλειστοί αγωγοί: Κατανομή ταχυτήτων ροής σε στρωτή και τυρβώδη ροή. Υδραυλικά λείοι και τραχείς αγωγοί , η Εξ. Colebrook-White. Ισοδύναμη τραχύτητα αγωγού και συστήματος σωληνώσεων. Ομοιόμορφη ροή, απώλειες ενέργειας, Εξ. Darcy Weisbach, προσδιορισμός του συντελεστή τριβής f. Σύνδεση αγωγών σε σειρά και παράλληλα. Τα τρία βασικά προβλήματα της υδραυλικής των κλειστών αγωγών. Χάραξη γραμμής ενέργειας και πιεζομετρικής γραμμής. Αντλίες και υδροστρόβιλοι. Το πρόβλημα των διακλαδιζόμενων δεξαμενών.

 

Περίγραμμα μαθήματος…