Υδροδυναμικά Έργα


Βασικές έννοιες και ορισμοί. Παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα. Θετικές και αρνητικές επιπτώσεις υδροδυναμικών έργων. Βασικοί τύποι υδροδυναμικών έργων. Γενική διάταξη, τύποι υδροδυναμικών εγκαταστάσεων, ταξινόμηση με διάφορα κριτήρια. Ταμιευτήρες, τύποι, χαρακτηριστικά, καμπύλες στάθμης – όγκου – επιφάνειας. Διαχείριση ταμιευτήρων – εφαρμογές. Υπολογισμός ωφέλιμου όγκου. Εκπόνηση θέματος από τους φοιτητές με τη χρήση excel για τον υπολογισμό ωφέλιμου όγκου ταμιευτήρα και πρωτεύουσας – δευτερεύουσας ενέργειας για μια υδρολογική θέση. Είδη φραγμάτων. Τεχνικά έργα υδροδυναμικών εγκαταστάσεων. Έργα προσαγωγής και απαγωγής. Έργα ασφαλείας (υπερχειλιστές, εκκενωτές πυθμένα, λεκάνες ηρεμίας). Σπηλαίωση σε υπερχειλιστές, σχεδιασμός αεριστήρων. Παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. Οικονομικοί παράγοντες αξιοποίησης υδροδυναμικών έργων, εφαρμογές. Έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας – υδροστρόβιλοι. Μικρά υδροδυναμικά έργα. Δυνάμεις ασκούμενες σε φράγματα. Στατικός υπολογισμός φραγμάτων βαρύτητας. Τοξωτά φράγματα

 

Περίγραμμα μαθήματος…