Υδρολογία των Υπόγειων Νερών


Η παρουσία του υπόγειου νερού. Ο υδρολογικός κύκλος και το υπόγειο νερό. Οι γεωλογικοί σχηματισμοί ως υδροφορείς. Τύποι υδροφορέων και στοιχεία προσδιορισμού τους. Υδρογεωλογικές λεκάνες και πηγές. Η ροή του υπόγειου νερού, νόμος Darcy και εφαρμογές του. Υδραυλικές παράμετροι των υδροφορέων. Διακύμανση της στάθμης των υπόγειων νερών και περιβαλλοντικές επιδράσεις. Δίκτυα ροής και πιεζομετρικοί χάρτες. Στοιχεία των μεθόδων δοκιμαστικών αντλήσεων. Στοιχεία της αξιοποίησης και διαχείρισης των υπόγειων νερών. Στοιχεία της διαχείρισης του εμπλουτισμού των υπόγειων νερών. Γενικά περί υφαλμύρισης παράκτιων υδατικών συστημάτων – θαλάσσια διείσδυση.

 

Περίγραμμα μαθήματος…